Γενικές Παρατηρήσεις

(τελευταία ενημέρωση: 05.10.2017)

A Γενικές παρατηρήσεις

A1 Βασικοί Κανόνες

A1.1 Συμβαλλόμενα μέρη

Τα μέρη σε κάθε στοίχημα είναι αφενός η εταιρία και αφετέρου ο πελάτης (εφεξής αποκαλούμενος "ο χρήστης").

A1.2 Ποιος απαγορεύεται να στοιχηματίζει

Στοιχήματα κατά παραγγελία και από πράκτορες καθώς και από μεσάζοντες στοιχημάτων δεν επιτρέπονται. Στοιχήματα σε αγώνες, στους οποίους συμμετέχει ο χρήστης (η ‘συμμετοχή’ εδώ αφορά άτομα όπως συμμετέχων αθλητής, ιδιοκτήτης, προπονητής ή υπάλληλος συμμετέχοντος ομίλου) ή σε αγώνες που έχουν ανατεθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο που συμμετέχει, δεν επιτρέπονται. Επίσης, στοιχήματα σε πρωτάθλημα, κύπελλο ή άλλες διοργανώσεις όπου συμμετέχει ο αντίστοιχος σύλλογος/όμιλος του συμμετέχοντος δεν επιτρέπεται να τοποθετηθούν. Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των κανονισμών, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα άρνησης καταβολής των κερδών και των ήδη τοποθετημένων στοιχημάτων καθώς και ακύρωσης οποιουδήποτε στοιχήματος. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη να γνωρίζει αν ο χρήστης εμπίπτει σε μια από τις παραπάνω ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία δικαιούται να λάβει τα μέτρα αυτά οποιαδήποτε στιγμή εφόσον γίνει γνωστό ότι ο χρήστης εμπίπτει σε μια από τις αναφερόμενες ομάδες.

A1.3 Άγνωστο Αποτέλεσμα

Ο χρήστης δηλώνει ότι δεν γνωρίζει το αποτέλεσμα του αγώνα όταν τοποθετεί το αντίστοιχο στοίχημα.

A1.4 Διφορούμενα Στοιχήματα

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ολόκληρο ή μέρος οποιουδήποτε στοιχήματος και να καταστήσει διφορούμενα στοιχήματα άκυρα.

A1.5 Ευθύνη/Επεξεργασία στοιχείων

Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει ευθύνη για λάθη εισαγωγής, μεταφοράς ή /και αξιολόγησης. Ιδιαίτερα, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διορθώνει - και εκ των υστέρων- προφανή σφάλματα κατά την εισαγωγή των αποδόσεων των στοιχημάτων ή /και κατά την αξιολόγηση αποτελεσμάτων των στοιχημάτων (π.χ. τη σύγχυση αποδόσεων ή συμβάντων, ομάδων, κ.λ.π.) ή να κηρύσσει τα συγκεκριμένα στοιχήματα άκυρα. Κατ' επέκταση αυτών η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, την ορθότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών μέσα από τiς αρμόδιες πηγές, όπως για παράδειγμα μηνύματα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-Mail) και SMS κ.ο.κ. Ομοίως τα αποτελέσματα για Live, στατιστικά παιχνιδιών και ομάδων καθώς και ενδιάμεσα αποτελέσματα σε live δεν ενέχουν ευθύνη για την εταιρεία.

Επιπλέον, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει στοιχήματα και εκ των υστέρων, σε περίπτωση που ο παίκτης κέρδισε το στοίχημα λόγω ενός τεχνικού λάθους και η εταιρεία μπορεί να αποδείξει το/α λάθος/η αυτό/α μέσω τεχνικής καταγραφής. Η εταιρεία έχει το βάρος απόδειξης της ύπαρξης του λάθους. Ο παίκτης πιστώνεται και πάλι το ποσό του πονταρίσματός του στο λογαριασμό στοιχημάτων του. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επισύρει ευθύνες σε έναν παίκτη για τυχόν ζημιά που προκλήθηκε στην εταιρεία σε περίπτωση που ο εν λόγω παίκτης εκμεταλλευτεί εκούσια οποιοδήποτε τεχνικό ή διαχειριστικό σφάλμα κατά την καταβολή χρημάτων ή την είσπραξη κερδών.

Το ποσό πονταρίσματος καθορίζεται αποκλειστικά και υποδεικνύεται από την εταιρεία.

A1.6 Μη οργανωμένα Στοιχήματα

Οι χρήστες πρέπει να καταχωρούν τις αιτήσεις στοιχημάτων τους ως μεμονωμένα άτομα. Επαναλαμβανόμενες αιτήσεις που περιέχουν τις ίδιες επιλογές από τον ίδιο ή διαφορετικούς πελάτες μπορούν κατόπιν να θεωρηθούν άκυρες. Ακόμα και μετά τη γνωστοποίηση του επίσημου αποτελέσματος των εν λόγω επιλογών, οι επιλογές στοιχημάτων μπορούν να θεωρηθούν άκυρες αν η εταιρεία θεωρεί ότι οι χρήστες ενεργούν σε συμπαιγνία ή ως συνδικάτο ή τα εν λόγω στοιχήματα τοποθετήθηκαν από έναν ή περισσότερους χρήστες εντός μικρού χρονικού διαστήματος.

A1.7 Στήσιμο αγώνα ή τιμής

Σε περίπτωση που η εταιρεία υποπτευθεί οποιοδήποτε είδος παραποίησης, διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να προβεί στα ακόλουθα:

1. Να θέσει εκτός λειτουργίας την προσφορά οποιασδήποτε διοργάνωσης ή τουρνουά σε οποιαδήποτε αγορά, και
2. Να καθυστερήσει και/ή να παρακρατήσει πληρωμή οποιασδήποτε διοργάνωσης ή τουρνουά σε οποιαδήποτε αγορά, έως ότου επιβεβαιωθεί η ακεραιότητα της εν λόγω διοργάνωσης ή του τουρνουά από την αντίστοιχη αθλητική ομοσπονδία.

Επίσης, σε περίπτωση που οι αρμόδιοι αθλητικοί φορείς επιβεβαιώσουν ότι πραγματοποιήθηκε παραποίηση οποιασδήποτε διοργάνωσης ή τουρνουά, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να θέσει εκτός λειτουργίας οποιαδήποτε από τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν σε αυτή τη διοργάνωση είτε από μεμονωμένο άτομο που ταυτοποιήθηκε ότι κατείχε εσωτερική στοιχηματική πληροφόρηση ή πληροφορίες είτε από οποιοδήποτε άλλο άτομο που κατά την εύλογη άποψη της εταιρείας συνδέεται ή λειτουργεί σε συνεργασία ή έχει οποιαδήποτε άλλη σχέση με το εν λόγω μεμονωμένο άτομο.

Σε περιπτώσεις υποψίας στησίματος παιχνιδιών με σκοπό το στοιχηματικό κέρδος, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να δώσει όλα τα στοιχεία (στοιχεία που αφορούν τη συγκεκριμένη ύποπτη υπόθεση), όλων των προσώπων, που αφορούν τους εμπλεκομένους σε όλες τις αρμόδιες αρχές ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο που θα ασχοληθούν με τη διαλεύκανση της ύποπτης υπόθεσης.

A1.8 Ηλικία και νόμιμο δικαίωμα

Όταν τοποθετεί ένα στοίχημα ή συμμετέχει σε ένα παιχνίδι, ο χρήστης δηλώνει ότι έχει συμπληρώσει την ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία για συμμετοχή στο εν λόγω παιχνίδι, σύμφωνα με το αντίστοιχο εθνικό νομοθετικό σύστημα και ότι κατέχει το απαραίτητο νόμιμο δικαίωμα.

A2 Στοιχήματα

A2.1 Όρια Στοιχημάτων

Κάθε χρήστης καθορίζει μόνος του τα στοιχήματα με εξαίρεση τον περιορισμό που τίθεται από τα όρια κερδών σύμφωνα με τον υπολογισμό των κερδών και τα πιθανά όρια στοιχημάτων.

A2.2 Υπόλοιπο Λογαριασμού

Μια προϋπόθεση για την έγκυρη τοποθέτηση στοιχήματος είναι ότι προ του κλεισίματος για την αποδοχή των στοιχημάτων - σύμφωνα με την παράγραφο 2.3 παρακάτω - πρέπει να υφίσταται επαρκές υπόλοιπο στον λογαριασμό για την κάλυψη του πονταρίσματος λαμβανομένου υπόψη τυχόν ποσού φορολόγησης βάσει του A2.2.

A2.3 Πλήρης Κάλυψη

Αν το υπόλοιπο του λογαριασμού δεν παρέχει πλήρη κάλυψη και η διαφορά δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι προσφορές σύναψης στοιχημάτων θα γίνονται αποδεκτές από την εταιρεία μόνο με τη σειρά που λαμβάνονται υπό τον όρο ότι ο λογαριασμός στοιχημάτων για κάθε επιμέρους στοίχημα καλύπτεται πλήρως.

A2.4 Μερική κάλυψη

Αν το ποσό για ένα στοίχημα καλύπτεται μόνο μερικώς από το υπόλοιπο του λογαριασμού, το στοίχημα θεωρείται ότι τοποθετήθηκε με ποσό που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο του λογαριασμού.

A3 Τοποθέτηση στοιχήματος

A3.1 Επικύρωση

Ένα στοίχημα γίνεται αποδεκτό όταν η εταιρεία το επικυρώσει. Ένα στοίχημα επικυρώνεται όταν εμφανιστεί στο λογαριασμό των πελατών κάτω από το πεδίο "Τα Στοιχήματά Μου". Σε μερικές μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να προκύψουν καθυστερήσεις. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με τον χρόνο τοποθέτησης ενός στοιχήματος, η ώρα κατά την οποία το στοίχημα καταχωρήθηκε από την εταιρεία υπερισχύει. Αν ο πελάτης για οποιονδήποτε λόγο δεν λάβει μήνυμα επικύρωσης, τότε το στοίχημα και πάλι επικυρώνεται αν εμφανιστεί στο λογαριασμό του χρήστη στο πεδίο "Τα Στοιχήματά Μου". Σε όλες τις περιπτώσεις η εταιρεία θεωρεί ότι ο χρήστης αποδέχεται τους "Όρους και Προϋποθέσεις" της εταιρείας όταν τοποθετεί ένα στοίχημα.

A3.2 Άκυρα / Μη Ισχύοντα Στοιχήματα

Αν ένα στοίχημα κηρυχθεί "άκυρο" ή "μη ισχύον" (π.χ. ακύρωση του αγώνα για τον οποίο έχει τεθεί το στοίχημα), τότε το στοίχημα αυτό θα θεωρηθεί "κερδισμένο" με απόδοση 1.00. Για μεμονωμένα (μονά) στοιχήματα, αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης θα λάβει πίσω το ποσό ίσο με το ποντάρισμά του. Σε σύνθετο στοίχημα, αυτό σημαίνει ότι η συνολική απόδοση θα προσαρμοστεί αναλόγως και το σύνθετο στοίχημα θα κερδίσει και πάλι αν και τα άλλα στοιχήματα που περιέχει έχουν κερδισθεί.

A3.3 Αργοπορημένη Τοποθέτηση Στοιχήματος

Αν το στοίχημα - για οποιονδήποτε λόγο - τοποθητήθηκε μετά την έναρξη του γεγονότος στοιχήματος, το στοίχημα είναι άκυρο (αυτό δεν περιλαμβάνει την τοποθέτηση στοιχημάτων live). Το στοίχημα θα αξιολογηθεί ως "κερδισμένο" με απόδοση 1.00. Για το "Στοίχημα live", τα στοιχήματα που λαμβάνονται από την εταιρεία, αφού το αποτέλεσμα του αντίστοιχου στοιχήματος έχει κριθεί, είναι άκυρα και θα θεωρούνται "κερδισμένα" με απόδοση 1.00.

A3.4 Προθεσμία

Η προθεσμία για την τοποθέτηση στοιχημάτων θα καθορίζεται κάθε φορά από την εταιρεία.

A3.5 Άρνηση Αποδοχής

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή οποιουδήποτε στοιχήματος χωρίς αιτιολόγηση.

A3.6 Στοιχήματα που έχουν γίνει Αποδεκτά

Στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί και έχουν γίνει αποδεκτά εγκαίρως - εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις - δεν μπορούν να ανακληθούν ή να τροποποιηθούν. Οπότε αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί ότι όλα τα στοιχεία των στοιχημάτων του είναι ορθά.

A3.7 Πρώιμη Ενημέρωση Αποτελέσματος

Αν, κατά τη διάρκεια αποδοχής των στοιχημάτων, καταστούν γνωστές πληροφορίες μέσω των οποίων μπορεί να καθοριστεί το αποτέλεσμα του στοιχήματος, η προθεσμία αποδοχής των στοιχημάτων θα καθοριστεί εκ νέου από την εταιρεία ή το στοίχημα θα ακυρωθεί. Τα ακυρωμένα στοιχήματα θα αποτιμούνται ως "κερδισμένα" με απόδοση 1.00.

A3.8 Λάθη

Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυπογραφικά λάθη, λάθη μετάδοσης και/ ή εκτίμησης. Συγκεκριμένα, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμά της να διορθώσει προφανή λάθη - ακόμα και μετά το γεγονός - στην εισαγωγή αποδόσεων στοιχήματος και / ή την αποτίμηση αποτελεσμάτων στοιχημάτων (π.χ. σχετικά με τις αποδόσεις, σχετικά με τις ομάδες, σχετικά με τους αγώνες) ή να κηρύξει τα σχετικά στοιχήματα άκυρα. Η εταιρεία επίσης δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για την ορθότητα, πληρότητα ή ενημέρωση των υπηρεσιών πληροφοριών που παρέχονται, για παράδειγμα τα ζωντανά σκορ και τα μηνύματα αποτελεσμάτων που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS. Το ποντάρισμα είναι αποκλειστικά το ποσό που επικυρώνεται και καταχωρείται από την εταιρεία. Σε περίπτωση που το εσφαλμένο γεγονός/ αγορά ακυρωθεί, όλα τα στοιχήματα δεν ισχύουν και θα αξιολογούνται ως "κερδίζοντα" με απόδοση 1,00, με εξαίρεση την τοποθέτηση μέσω Freebet. Περισσότερες πληροφορίες για τα FreeBet διατίθενται εδώ.

A4 Υπολογισμός των κερδών

A4.1 Υπολογισμός:

Στα στοιχήματα με καθορισμένες αποδόσεις, τα κέρδη υπολογίζονται με τον πολλαπλασιασμό του πονταρίσματος επί των καθορισμένων αποδόσεων.

Aπό τους χρήστες, οι οποίοι κατά την τοποθέτηση του στοιχήματος έχουν τη μόνιμη ή συνήθη κατοικία τους στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και βρίσκονται κατά την τοποθέτηση του στοιχήματος εντός της γερμανικής επικράτειας, αφαιρείται μέρος των κερδών για την κάλυψη του ποσού φορολόγησης επί των αθλητικών στοιχημάτων όπως επεξηγείται στην παράγραφο Α 2.2.

Στα live στοιχήματα, ο πελάτης μπορεί να αποδεχθεί όλες τις αλλαγές αποδόσεων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πονταρίσματος. Αλλαγές στις αποδόσεις θεωρούνται όσες πραγματοποιούνται από τη στιγμή της προσθήκης της επιλογής στο κουπόνι και της αποδοχής του στοιχήματος από τη VistaBet.gr. Οι πραγματικές αποδόσεις εμφανίζονται στην ενημέρωση επικύρωσης στοιχήματος. Εάν ο χρήστης δεν λάβει επικύρωση στοιχήματος, το στοίχημα θα εξακολουθεί να ισχύει εφόσον εμφανίζεται στην ενότητα “Τα στοιχήματά μου” του στοιχηματικού λογαριασμού.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κουπόνι της περιοχής live στοιχημάτων.

A4.2 Πληρωμή:

Τα κέρδη καταβάλλονται μόνο έως το μέγιστο όριο κερδών (βλέπε παραγράφους "A.4.3" και "A.4.4"). Αν ο χρήστης τοποθετήσει ένα στοίχημα, του οποίου η πληρωμή υπερβαίνει το όριο κερδών, η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για το υπερβάλλον ποσό. Σε αυτή την περίπτωση οι πληρωμές των κερδών θα μειωθούν αναλόγως. Αυτό ισχύει επίσης αν η εταιρεία δεν έχει προειδοποιήσει τον στοιχηματίζοντα σχετικά με πιθανή υπέρβαση των ορίων κερδών κατά τη στιγμή τοποθέτησης του στοιχήματος.

A4.3 Όρια κερδών

Τα όρια κερδών για στοιχήματα με πραγματικά χρήματα είναι τα ακόλουθα:

A4.3.1 Ανά Χρήστη και Εβδομάδα

Τα όρια κερδών ανά χρήστη και εβδομάδα (Δευτέρα 0:00 έως Κυριακή 23:59 CET) είναι τα εξής: EUR 250,000.

Αυτά τα όρια είναι μόνο κατά προσέγγιση τιμές και μπορεί να επηρεαστούν από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις.

A4.3.2 Ανά Χρήστη και Στοίχημα

Τα όρια κερδών για κάθε χρήστη και προσφερόμενο στοίχημα είναι τα εξής: EUR 10,000.

Τα όρια αυτά είναι μόνο κατά προσέγγιση τιμές καθώς δύνανται να επηρεαστούν από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Αν αποδειχθεί ότι ένας χρήστης έχει ανοίξει διάφορους λογαριασμούς και έχει τοποθετήσει στοιχήματα μέσω αυτών, αντιθέτως προς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, και η εταιρεία αποφασίσει να μην ακυρώσει όλα τα σχετικά στοιχήματα, το όριο κερδών ισχύει για το σύνολο των κερδών που αποκομίσθηκαν από τα εν λόγω στοιχήματα.

A4.4 Διαφορετικά Όρια Κερδών

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει όρια κερδών διαφορετικά από αυτά που προσδιορίζονται στις παραγράφους "A4.3.1" και "A4.3.2" και/ ή να καθορίσει ειδικά όρια κερδών για μεμονωμένους παίκτες.

A4.5 Ειδικά όρια κέρδους

Τα ειδικά όρια κέρδους αφορούν τα στοιχήματα πριν από την έναρξη ενός αγώνα για ειδικά αθλήματα, διοργανώσεις και είδη στοιχημάτων και καθορίζονται ως εξής:

Άθλημα Πρωτάθλημα/Διοργάνωση(ΜΟΝΟ ΠΡΟ ΑΓΩΝΑ – ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ LIVE ΣΤΟΙΧΗΜΑ 10.000€) Είδος στοιχήματος (όλα τα είδη στοιχήματος αγώνων αφορούν αποτελέσματα μετά τη λήξη της κανονικής διάρκειας, όχι συγκεκριμένες περιόδους) Όριο
Ποδόσφαιρο
 • Πρέμειερ Λιγκ (ENG)
 • Πριμέρα Ντιβιζιόν (ESP)
 • Μπουντεσλίγκα (GER)
 • Σέριε A (ITA)
 • Λίγκ 1 (FRA)
 • Τσάμπιονς Λιγκ (από τη φάση των ομίλων και μετά)
 • Μουντιάλ και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (τελικές φάσεις)
 • 1X2
 • Νικητής πρωταθλήματος ή τουρνουά (ΜΟΝΟ στα εν λόγω πρωταθλήματα)
250.000 EUR
 • Handicap
 • Σύνολο γκολ (ΜΟΝΟ στα εν λόγω πρωταθλήματα)
100.000 EUR
Τένις
 • Διοργανώσεις Grand Slam (Αυστραλιανό, Γαλλικό και Αμερικανικό Όπεν, Γουίμπλετον)
 • 2-way,
 • Νικητής τουρνουά (ΜΟΝΟ για διοργανώσεις Grand Slam)
100.000 EUR
Μπάσκετ
 • NBA
 • 2-way
 • Handicap
 • Νικητής πρωταθλήματος
250.000 EUR
 • Σύνολο πόντων
100.000 EUR
 • Ευρωλίγκα
 • 2-way,
 • Handicap
 • Νικητής τουρνουά
100.000 EUR
Χόκεϊ επί πάγου
 • NHL
 • 2-way,
 • 3-way
 • Νικητής Stanley Cup
250.000 EUR
 • Σύνολο πόντων
100.000 EUR
Μπέιζμπολ
 • MLB
 • 2-way
 • Νικητής World Series
250.000 EUR
 • Σύνολο ραν
100.000 EUR
Αμερικανικό ποδόσφαιρο
 • NFL
 • 2-way
 • Handicap
 • Νικητής Superbowl
250.000 EUR
 • Σύνολο πόντων
100.000 EUR

Παρολί: σε περίπτωση διαφορετικών ορίων κέρδους για τις επιλογές που διαμορφώνουν ένα παρολί στοίχημα, θα ισχύει το χαμηλότερο όριο κέρδους για το συνολικό όριο κέρδους του παρολί.

Σε περίπτωση πιστώσεων κέρδους στο λογαριασμό του χρήστη, τα οποία υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα θα αξιώσει το πιστωθέν ποσό που υπερβαίνει τα προαναφερθέντα όρια.

A4.6 Μείωση Πονταρίσματος

Αν ένας χρήστης τοποθετήσει διάφορα ισάξια στοιχήματα (καθώς και συνδυασμό μονού και συνδυαστικού στοιχήματος), των οποίων τα συνολικά κέρδη υπερβαίνουν το όριο κερδών σύμφωνα με τις παραγράφους "A4.3" ή "A4.4", η εταιρεία δύναται να μειώσει το ποντάρισμα στον απαραίτητο βαθμό ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με τα όρια κερδών.

A4.7 Προστασία Παικτών από την Απώλεια

Αν ένας χρήστης χάσει EUR 5.000 - ή περισσότερα εντός μιας περιόδου τεσσάρων εβδομάδων, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του παίκτη από περαιτέρω απώλειες.

A5 Live Video

Το live στοίχημα σας προσφέρει τακτικά videostreams με live κάλυψη των αθλητικών γεγονότων. Κάντε κλικ εδώ για τους Όρους και Προϋποθέσεις.

B Αποτέλεσμα στοιχήματος

B1 Κοινοί κανόνες στοιχήματος

B1.1 Κανόνες Συγκεκριμένων Αθλημάτων (B2)

Υπάρχουν εξαιρέσεις ή διαφορές στους κανόνες αυτούς για κάποια αθλήματα και στοιχήματα. Οπότε, ο χρήστης πρέπει να συμβουλεύεται πάντα τους συγκεκριμένους κανόνες για κάθε άθλημα από την ενότητα "Ειδικοί κανόνες " - καθώς οι ειδικοί κανόνες των αθλημάτων υπερισχύουν των γενικών κανόνων στοιχήματος.

B1.2 Όλα τα στοιχήματα ισχύουν

Εκτός αν άλλως αναφέρεται - στις εξαιρέσεις παρακάτω, στην προσφορά στοιχήματος ή στους ειδικούς κανόνες για κάθε άθλημα - η αρχή "όλα τα στοιχήματα ισχύουν" εφαρμόζεται για όλα τα στοιχήματα. Αυτό σημαίνει ότι αν ο αθλητής (ή ομάδα, άλογο, κτλ), στο(ν)/στην οποίο/α έχει τοποθετηθεί το στοίχημα, δεν συμμετάσχει - για οποιονδήποτε λόγο - το στοίχημα χάνεται αν η διοργάνωση για την οποία ισχύει το στοίχημα διεξαχθεί. Τα στοιχήματα θα κηρύσσονται άκυρα μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως οι ακόλουθες:

 • Εάν η διοργάνωση/ τουρνουά ματαιωθεί.
 • Εάν η διοργάνωση/ τουρνουά θεωρηθεί άκυρη.
 • Εάν ο χώρος διεξαγωγής αλλάξει.
 • Εάν η διοργάνωση / τουρνουά διακοπεί ή αναβληθεί και δεν διεξαχθεί ξανά μετά από 72 ώρες από την αρχική ώρα εκκίνησης.
 • Live στοιχήματα: Στα ζωντανά στοιχήματα (βλέπε επίσης κανόνα Β1.8), αν υπάρξει "μη διεξαχθείς" αγώνας όλα τα στοιχήματα της επιλογής αυτής θεωρούνται άκυρα.
 • Head to Head (H2H) στοιχήματα: Αν ένας ή περισσότεροι συμμετέχοντες αποσυρθούν προτού ξεκινήσουν τη διοργάνωση/ τουρνουά.

B1.3 Κατάταξη ομάδων σε καθορισμένα στοιχήματα

Γενικά, η κατάταξη καθορισμένων στοιχημάτων βασίζεται στο επίσημο πρόγραμμα του εκάστοτε διαγωνισμού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ωστόσο, η επίσημη φιλοξενούμενη ομάδα μιας διοργάνωσης  ενδέχεται να καταχωρηθεί ως εντός έδρας ομάδας. Το "Όλα τα στοιχήματα ισχύουν" θα εξακολουθεί να ισχύει.

Β.1.4 Καθορισμένα στοιχήματα

Όλα τα καθορισμένα στοιχήματα (δηλ. όπου το αποτέλεσμα έχει ήδη κριθεί) ισχύουν και θα διακανονίζονται ανάλογα, ανεξαρτήτως από ενδεχόμενη παραίτητη από τη διοργάνωση/το τουρνουά ανά πάσα στιγμή.

B1.5 Τροποποίηση (κανόνας 24 ωρών)

Η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί στον αγωνιστικό χώρο ή πλατφόρμα. Αποτελέσματα που προκύπτουν από πειθαρχικά μέτρα αθλητικών δικαστηρίων ή άλλων δικαστηρίων δεν λαμβάνονται υπόψη. Σε περίπτωση παραβάσεων των αθλητικών κανονισμών, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παγώσει τα κέρδη και να μην τα καταβάλει.

Εξαίρεση: Όλα τα στοιχήματα, που αναφέρονται στο τελικό αποτέλεσμα ενός γεγονότος/ τουρνουά, αποτιμούνται μετά το αποτέλεσμα, που γνωστοποιείται από τον επίσημο φορέα του εκάστοτε αθλήματος/ διοργάνωσης/ τουρνουά - κατά κανόνα αμέσως μετά το τέλος του γεγονότος. Εάν η αρμόδια επίσημη αρχή αλλάξει το επίσημο αποτέλεσμα εντός 24 ωρών μετά το πέρας της διοργάνωσης, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει τις πληρωμές αναλόγως (δηλ. ήδη καταβληθέντα κέρδη θα ακυρωθούν και τα στοιχήματα θα αποτιμηθούν σύμφωνα με το τροποποιημένο αποτέλεσμα). Εάν κάποια διοργάνωση/ τουρνουά δεν λήξει για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. άσχημες καιρικές συνθήκες, έκτροπα φιλάθλων, κλπ), αλλά η επίσημη αρχή αυτής της διοργάνωσης/ τουρνουά γνωστοποιήσει εντός 24 ωρών μετά τη λήξη του γεγονότος ένα επίσημο αποτέλεσμα, αξιολογούνται μόνο τα στοιχήματα στο νικητή αυτού του γεγονότος σύμφωνα με αυτό το αποτέλεσμα. Εάν η επίσημη αρχή δεν ανακοινώσει αποτέλεσμα για το άθλημα/ διοργάνωση /τουρνουά εντός 24 ωρών από το πέρας του γεγονότος, όλα τα στοιχήματα που δεν είχαν ολοκληρωθεί κατά τη στιγμή της οριστικής διακοπής, θεωρούνται άκυρα. Το ίδιο ισχύει και για τα στοιχήματα μεγάλης διάρκειας. Οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάταξη που γίνεται μετά από 24 ώρες μετά το πέρας της διοργάνωσης για οποιονδήποτε λόγο, δεν θα λαμβάνεται υπόψη όταν το αποτέλεσμα του στοιχήματος έχει κριθεί.

B1.6 Κανόνας αναβολής: 

Για οποιαδήποτε ακυρωθείσα ή αναβληθείσα στοιχηματική διοργάνωση, οποιαδήποτε στοιχήματα τοποθετήθηκαν πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης θα είναι άκυρα. Όλα τα στοιχήματα ισχύουν για οποιονδήποτε αγώνα καθυστερήσει σε σχέση με την προγραμματισμένη ώρα έναρξης και διεξαχθεί την ίδια ημέρα (τοπική ώρα). Οι μόνες εξαιρέσεις είναι οι αγώνες που διεξάγονται εντός καθορισμένου χρονικού πλαισίου τουρνουά π.χ. Ολυμπιακοί, Τελικός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, Τελικός Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, Γαλλικό Όπεν, Γουίμπλετον κ.λπ. οπότε και τα στοιχήματα θα ισχύουν (δεν ισχύει για προκριματικούς αγώνες εκτός τένις που διεξάγονται εκτός καθορισμένου χρονικού πλαισίου τουρνουά). Ανατρέξτε στους κανόνες των μεμονωμένων αθλημάτων για κανόνες που υπερισχύουν. Εάν η ημερομηνία έναρξης κάποιας διοργάνωσης δεν είναι γνωστή κατά τη χρονική  στιγμή που προσφέρεται το στοίχημα, τότε η εν λόγω διοργάνωση θα φέρει επισήμανση «ημερομηνία θα καθοριστεί». Για όλες αυτές τις διοργανώσεις και τις αγορές, η ορθή ημερομηνία έναρξης θα εισάγεται μόλις γνωστοποιείται. Τα στοιχήματα σε μια τέτοια διοργάνωση ισχύουν ακόμη κι αν η εκτιμώμενη ώρα έναρξης δεν αντιστοιχεί στην πραγματική.

B1.7 Σύνθετα Στοιχήματα

B1.7.1 Απουσία Συμμετέχοντα

Αν σε ένα σύνθετο στοίχημα, το πρόσωπο στο οποίο έχει τοποθετηθεί το στοίχημα δεν συμμετάσχει σε μια διοργάνωση (εκτός από την αρχή "Όλα τα στοιχήματα ισχύουν" (B1.2)), ή αν μια από τις επιλεγμένες διοργανώσεις ανακληθεί, διακοπεί ή ματαιωθεί ή δεν πραγματοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο, και οι αντίστοιχες διοργανώσεις που αφορούν τα στοιχήματα δεν λάβουν χώρα εντός 72 ωρών, τα στοιχήματα αυτά αξιολογούνται ως "κερδισμένα" με απόδοση 1.00, που σημαίνει ότι το σύνθετο στοίχημα μπορεί ακόμα να κερδιθεί ανάλογα με τα άλλα αποτελέσματα που το αποτελούν.

B1.7.2 Σχετιζόμενα Στοιχήματα

Ο πελάτης δεν μπορεί να συνδυάσει (παρολί) σχετιζόμενα στοιχήματα για το ίδιο γεγονός. Σχετιζόμενα στοιχήματα είναι δύο ή περισσότερα στοιχήματα που έχουν σχετική συνάφεια.

Παράδειγμα:

 • Bet 1: "Ποια ομάδα θα πετύχει το επόμενο γκολ;" περιέχει τα επόμενα αποτελέσματα για ποντάρισμα:
  • "Ομάδα Α"
  • "Ομάδα Β"
  • "Δεν θα σημειωθεί άλλο γκολ"
 • Bet 2: "Πότε θα σημειωθεί το επόμενο γκολ;" περιέχει τα απόμενα αποτελέσματα για ποντάρισμα:
  • "Χρόνος Χ"
  • "Χρόνος Υ"
  • "Δεν θα σημειωθεί άλλο γκολ"
 • Ως επιλογή το "Δεν θα σημειωθεί άλλο γκολ" επηρεάζει και τα δύο στοιχήματα, οπότε θεωρούνται "σχετικά" το ένα με το άλλο.

Τα σχετιζόμενα στοιχήματα δεν περιέχουν απαραίτητα το ίδιο αποτέλεσμα ή αφορούν την ίδια ενέργεια. Καθώς η σχετικότητα των στοιχημάτων δεν είναι πάντα τόσο προφανής όσο στο παραπάνω παράδειγμα, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει ποια στοιχήματα σχετίζονται μεταξύ τους. Αν ένα σύνθετο στοίχημα που περιλαμβάνει 2 ή περισσότερες σχετικές επιλογές έχει γίνει αποδεκτό κατά λάθος, τότε η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει το στοίχημα άκυρο (βλέπε κανόνα A3.2 Άκυρα / Μη Ισχύοντα Στοιχήματα).

B1.8 Κανόνες θέσεων Ex-aequo και Dead Heat (ισοπαλία)

Οι θέσεις Ex-aequo προκύπτουν όταν περισσότεροι του ενός αθλητές ή περισσότερες ομάδες κατακτήσουν την ίδια θέση. Εάν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, και εάν μια διοργάνωση ολοκληρωθεί με θέση Ex-aequo ή με "Ισοπαλία" (Tie), υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει προσφερθεί ως επιλογή πονταρίσματος, ισχύουν οι ακόλουθοι κανονισμοί σχετικά με το ποσό των κερδών: Οι αποδόσεις των κερδοφόρων προβλέψεων (που βασίζονται στην Ευρωπαϊκή, δεκαδική μορφή) θα διαιρεθούν με τον αριθμό των κερδιζόντων αποτελεσμάτων και κατόπιν θα πολλαπλασιαστούν με το έκαστο ποντάρισμα. Αυτός ο τύπος υπολογισμού θα εμφανιστεί στον στοιχηματικό σας λογαριασμό στην ενότητα "τα στοιχήματά μου" με την προσθήκη "d/h" (dead heat).

Εάν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, ο κανόνας αυτός ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες δύο ή περισσότερες επιλογές πονταρίσματος κρίνονται ως κερδοφόρες προβλέψεις.

Παράδειγμα: ένας αγώνας σκι λήγει με μία ex-aequo νίκη του δρομέα Α (στην προσφορά είχε απόδοση 4.60) και του δρομέα Β (απόδοση 9.00). Ο χρήστης, που πόνταρε 10 ευρώ στο δρομέα Α, θα λάβει 23 ευρώ - (απόδοση Χ ποντάρισμα : αριθμός των νικηφόρων προβλέψεων = 4.60 Χ 10 : 2). Ο χρήστης, που πόνταρε 10 ευρώ στο δρομέα Β θα λάβει 45 ευρώ (9.00 Χ 10 : 2).

B1.9 Live Στοιχήματα:

B1.9.1 Επεξήγηση:

Τα live στοιχήματα προσφέρονται ρητά πριν και κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ενός αγώνα στην ειδική ενότητα live στοιχήματα. Οι αποδόσεις συνεχώς προσαρμόζονται για να αντικατοπτρίζουν την πορεία του παιχνιδιού. Για να αποφευχθεί η παράληψη αποδοχής ενός στοιχήματος λόγω αλλαγών στις αποδόσεις, ο πελάτης μπορεί να αποδεχθεί όλες τις αλλαγές στις αποδόσεις χρησιμοποιώντας τις επιλογές “Αποδοχή όλων των αποδόσεων” ή “Αποδοχή υψηλότερων αποδόσεων” κατά το ποντάρισμα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κουπόνι της περιοχής live στοιχημάτων.

B1.9.2 Αποτελέσματα:

Για τα live στοιχήματα τα αποτελέσματα που γίνονται γνωστά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης που αφορά το στοίχημα είναι αυτά που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του κερδίζοντος αποτελέσματος (αποτελεσμάτων). Μεταγενέστερες αλλαγές (π.χ. αποτελέσματα που αποφασίζονται από επιτροπή μετά τον αγώνα) δεν επηρεάζουν την αποτίμηση του ζωντανού στοιχήματος που έχει προσφερθεί. Τα ζωντανά στοιχήματα καθορίζονται από στατιστικά της ίδιας της εταιρείας που βασίζονται στην πραγματική πορεία του παιχνιδιού. Εκτός αν άλλως αναφέρεται, στα ζωντανά στοιχήματα όλα τα στοιχήματα σε "Μη συμμετέχοντες" θα θεωρούνται άκυρα.

B1.9.3 Κοινοί κανόνες

Για τα ζωντανά στοιχήματα, ισχύουν επίσης οι "Κοινοί Κανόνες Στοιχημάτων" (Β1) σχετικά με την αξιολόγηση του παιχνιδιού. Εξαιρέσεις αποτελούν τα ειδικά στοιχήματα, τα οποία αποφασίζονται πριν την ενδεχόμενη διακοπή. Αυτά θεωρούνται έγκυρα.

B1.10 Χρονική Διάρκεια Παιχνιδιών

Σε όλα τα αθλήματα, στα οποία ισχύει συγκεκριμένος χρόνος παιχνιδιού, το αποτέλεσμα μετά την κανονική διάρκεια του παιχνιδιού (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου τραυματισμών/ καθυστερήσεων) είναι καθοριστικό. Οποιαδήποτε παράταση ή πέναλτι κλπ δεν επηρεάζει τον διακανονισμό του στοιχήματος. Οποιεσδήποτε εξαιρέσεις είτε θα ανακοινώνονται μόλις προκύψουν είτε θα αποτελούν μέρος των ειδικών κανόνων του συγκεκριμένου αθλήματος.

Η VistaBet.grδεν εγγυάται ότι η κανονική διάρκεια παιχνιδιού οποιασδήποτε διοργάνωσης αντιστοιχεί στην ‘κανονική’ διάρκεια παιχνιδιού του αντίστοιχου αθλήματος (π.χ. για ποδόσφαιρο φιλικά συλλόγων). Οι ακανόνιστοι χρόνοι παιχνιδιού θα ανακοινώνονται εάν οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες. Σε κάθε περίπτωση, θα ισχύουν όλα τα στοιχήματα.

B1.11 Αποκλεισμοί

Για όλα τα στοιχήματα που αναφέρονται στο τελικό αποτέλεσμα της διοργάνωσης/ τουρνουά, οποιοσδήποτε παίκτης/ συμμετέχων/ ομάδα αποκλειστεί για οποιοδήποτε λόγο εντός 24 ωρών μετά το πέρας της διοργάνωσης/ τουρνουά θα θεωρείται ηττημένος.

B1.12 Τύποι στοιχημάτων

B1.12.1 Στοίχημα Μονό- Ζυγό-

Αν το αποτέλεσμα είναι "0" τότε τα στοιχήματα θεωρούνται "Ζυγά".

B1.12.2 Handicap/Spread

Η διοργάνωση πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα.

B1.12.3 Στοίχημα επί του συνόλου (όλα τα στοιχήματα που περιέχουν τις επιλογές τοποθέτησης στοιχήματος "Over" και "Under")

Αν η διοργάνωση διακοπεί προ της ολοκλήρωσής της, τότε όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα, εκτός αν το υψηλότερο δυνατό σύνολο προς ποντάρισμα έχει ήδη επιτευχθεί, στην οποία περίπτωση ισχύουν όλα τα στοιχήματα.

B1.12.4 Στοιχήματα Head-to-Head (H2H)

 • Μεμονωμένη Διοργάνωση: Αν ένας ή περισσότεροι συμμετέχοντες αποσυρθούν πριν την έναρξη της διοργάνωσης, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Αν ένας συμμετέχων αποκλειστεί ή δεν ολοκληρώσει τη διοργάνωση για οποιονδήποτε λόγο, τότε ο συμμετέχων θα θεωρείται "ηττημένος". Αν όλοι οι συμμετέχοντες στο στοίχημα Head to Head αποκλειστούν ή δεν ολοκληρώσουν την διοργάνωση, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα. Στην περίπτωση 2 ή περισσοτέρων συμμετεχόντων που τερματίζουν στην ίδια θέση, ισχύει ο κανόνας "Dead Heat" (B1.7).
 • Τουρνουά: Αυτός ο κανόνας ισχύει για όλα τα τουρνουά που διεξάγονται με νοκ-άουτ ή σύστημα round robin ή συνδυασμό των δύο. Ο νικητής θα είναι ο συμμετέχων που βρίσκεται υψηλότερα στην τελική κατάταξη των τουρνουά. Αν δεν υπάρχει επίσημη τελική κατάταξη, το τελευταίο επιτυχώς ολοκληρωμένο παιχνίδι/ στάδιο θα θεωρείται η τελική θέση. Αν δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες ολοκληρώσουν το τουρνουά στην ίδια θέση ή αν το τελευταίο επιτυχώς ολοκληρωμένο παιχνίδι/ στάδιο είναι το ίδιο, ισχύουν οι κανόνες του dead heat. Αν ένας ή περισσότεροι συμμετέχοντες αποσυρθούν πριν την έναρξη του τουρνουά, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.

B1.12.5 Στοιχήματα μεταλλίων

Όλα τα στοιχήματα που αφορούν τον αριθμό των μεταλλίων διακανονίζονται σύμφωνα με τον επίσημο πίνακα μεταλλίων στο τέλος της διοργάνωσης (π.χ. Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμια Πρωταθλήματα, κτλ). Οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιηθούν από το φορέα διοργάνωσης σε μεταγενέστερη ημερομηνία δεν ισχύουν για τους σκοπούς του στοιχήματος.

Ομαδικά μετάλλια: οποιαδήποτε μετάλλια κερδισθούν από ομάδα/χώρα ανά διαγωνισμό ισχύουν ως ένα μετάλλιο, ανεξαρτήτως από τον αριθμό των μελών της ομάδας.

B1.12.6 Υποψήφιοι Φιναλίστ:

Οι φιναλίστ είναι οι παίκτες/ομάδες που πραγματικά αγωνίζονται στον τελικό ανεξαρτήτως από το πως έφτασαν έως εκεί, συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων που λαμβάνονται από οποιουσδήποτε αρμόδιους φορείς.

B1.12.7 Οποιοσδήποτε άλλος/Λοιποί συμμετέχοντες:

Σε περίπτωση που ένα στοίχημα περιλαμβάνει την επιλογή "οποιοσδήποτε άλλος", "λοιποί συμμετέχοντες", "οποιοσδήποτε άλλος αναβάτης εκτός λίστας" ή κάτι παρεμφερές, αυτή η επιλογή περιλαμβάνει όλους τους συμμετέχοντες εκτός από εκείνους που κατονομάζονται στη λίστα στοιχηματικών επιλογών - ανεξαρτήτως εάν υπάρχουν αποδόσεις για τους συγκεκριμένους συμμετέχοντες ή όχι.

B1.12.8 Ειδικά βελτιωμένων αποδόσεων:

Για όλα τα στοιχήματα που αναφέρονται στα αποτελέσματα περισσοτέρων της 1 διοργάνωσης, κάθε συμμετέχουσα διοργάνωση πρέπει να ξεκινήσει εντός 72 ωρών μετά την προγραμματισμένα ώρα έναρξης ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα.

Σε περίπτωση που τουλάχιστον μία από τις συμμετέχουσες διοργανώσεις δεν ξεκινήσει εγκαίρως ή δεν ολοκληρωθεί με επίσημη ανακήρυξη νικητή, όλα τα στοιχήματα για τα αντίστοιχα ‘ειδικά ενισχυμένων αποδόσεων’ θα είναι άκυρα.

Αυτός ο κανόνας δεν ισχύει για οποιαδήποτε στοιχήματα τοποθετηθούν ως παρολί.

B1.12.9 Ειδικά επιστροφής χρημάτων:

Για όλα τα στοιχήματα που προσφέρονται στο πλαίσιο της ενότητας ‘Ειδικά επιστροφής χρημάτων’ ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

 • Μέγιστο ποντάρισμα: οι χρήστες μπορούν να τοποθετήσουν έως 100 ευρώ (ή αντίστοιχο ποσό στο νόμισμα του λογαριασμού χρήστη) σε κάθε αγορά εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.
 • Εάν ο συγκεκριμένος όρος εκπληρωθεί, τα πονταρίσματα για τα χαμένα στοιχήματα θα επιστραφούν.
 • Εάν τα στοιχήματα τοποθετηθούν υπερβαίνοντας το μέγιστο ποντάρισμα, θα επιστραφεί μόνο το μέγιστο ποντάρισμα.
 • Τα χαμένα πονταρίσματα που επιστρέφονται θα εμφανίζονται στο λογαριασμό ως ‘ακυρωθέντα’.
 • Τα στοιχήματα ‘Επιστροφής χρημάτων’ μπορούν να τοποθετηθούν ως μονά στοιχήματα. Σε περίπτωση που κάποιο στοίχημα ‘Επιστροφής χρημάτων’ τοποθετηθεί στο πλαίσιο παρολί, δεν θα επιστρέφονται χρήματα για αυτό το στοίχημα.

B2 Ειδικοί κανόνες

Κάντε κλικ εδώ για τους Ειδικούς Κανόνες συγκεκριμένων αθλημάτων.