Υπάρχουν όρια κατάθεσης;

Το εκάστοτε ισχύον βασικό όριο κατάθεσης εμφανίζεται στο λογαριασμό του χρήστη. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει και να τροποποιήσει το εν λόγω όριο κατάθεσης ανά πάσα στιγμή. Τα κέρδη που αποπληρώνονται από το λογαριασμό ενός χρήστη θα μπορούν να λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό ενός προσωπικού ορίου, όπου το επιτρεπόμενο όριο κατάθεσης θα αυξάνεται σύμφωνα με το σύνολο των αποπληρωμών που πραγματοποιήθηκαν κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες. Οι χρήστες έχουν επίσης τη δυνατότητα να μειώσουν το βασικό όριο κατάθεσης. Σε αυτή την περίπτωση, το όριο κατάθεσης καθορίζεται από τον χρήστη και δύναται να ακυρωθεί, αν χρειαστεί. Πέραν τούτων, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα, σε συμφωνία με την εταιρία, να καθορίσουν ένα προσωπικό όριο κατάθεσης, το οποίο να είναι υψηλότερο από το βασικό όριο κατάθεσης. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επαναφέρει ανά πάσα στιγμή το όριο αυτό και πάλι στο ύψος του βασικού ορίου.