Γιατί πρέπει να αποστείλω φωτοαντίγραφο της αστυνομικής μου ταυτότητας κατά την πρώτη πληρωμή κερδών;

Για τη δική σας ασφάλεια και λόγω των δικών μας υποχρεώσεων που απορρέουν από την άδειά μας απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά μέσω του μενού "Προσωπικά στοιχεία" στην ενότητα "Ο λογαριασμός μου":

i) Εγχρωμο αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας. Αυτό το μέτρο έχει ως σκοπό την τεκμηρίωση της ταυτότητας και της ηλικίας σας.

ii) Εγχρωμο αντίγραφο λογαριασμού, μέσω του οποίου θα επαληθεύεται η διεύθυνση κατοικίας σας και εκδόθηκε εντός του τελευταίου τριμήνου. Εγγραφα που γίνονται δεκτά είναι οι λογαριασμοί σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, ρεύματος ή ύδρευσης, όπως επίσης και τα εκκαθαριστικά τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας. Σε αυτήν την περίπτωση, παρακαλούμε όπως αφήσετε ορατά μόνο τα πρώτα 6 και τα τελευταία 4 ψηφία του αριθμού της κάρτας (πχ 1234 56XX XXXX 7890). Εναλλακτικά, για την επαλήθευση της διεύθυνσης σας, μπορείτε να αποστείλετε μία υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 (πρώην Ν. 105), συμπληρωμένη και επικυρωμένη από ΚΕΠ, με συμπληρωμένα τα στοιχεία της μόνιμης κατοικίας σας.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα αντίγραφα είναι ευανάγνωστα και ότι τα συνημμένα αρχεία δεν υπερβαίνουν σε μέγεθος τα 5 MB.

Τα έγγραφα αυτά θα τηρούνται απολύτως εμπιστευτικά και δεν προωθούνται σε καμία αρχή, οργανισμό ή άλλον τρίτο, παρά μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ορίζονται στο νόμο.